نحوه اتصال سیم های مبدل مالتی بر روی برد جنرال الکتریک