کدهای خطا یخچال فریزر بکو Beko (خانواده آرچلیک arcelik)

E0(NTC)  سنسورفریزر
E1(NTC) سنسوردیفراست فریزر
E3(NTC) سنسور یخچال
E4خطای سیستم دیفراست فریزر


لطفا کلیه اجزای مرتبط را چک کنید مثل برد، هیتر، محافظ حرارتی، سنسور دیفراست و اتصالاتE8(NTC) سنسور دیفراست یخچال
E9خطای سیستم دیفراست یخچال


لطفا کلیه اجزای مرتبط را چک کنید مثل برد، هیتر، محافظ حرارتی، سنسور دیفراست و اتصالات