کدهای خطا ساید بای ساید بکو Beko مدل GN162420

تعریف خطاکد خطا
خطای سنسور محیطی فریزرE0
خطای سنسور اواپراتور فریزرE1
خطای سنسور اواپرتور یخچالE2
خطای سنسور محیطی یخچالE3
خطای مدار دیفراست فریزر(ترموفیوز-هیتر)E4
خطای سنسور یخسازE8
خطای موتور یخسازE9
خطای سرعت فن فریزرE13
خطای سرعت فن کنداکسورE15
خطای افزایش دماعلامت هشدار(مثلث قرمز)