کدهای خطا ساید بای ساید بکو Beko مدل GNE134751X و GNE134821X

تعریف خطاکد خطا
خطای سنسور محیطی فریزرE0
خطای سنسور اواپراتور فریزرE1
خطای سنسور اواپراتور یخچالE2
خطای سنسور محیطی یخچالE3
خطای مدار (هیتر – ترموفیوز) دیفراست فریزرE4
خطای سنسور محیطی یخسازE8
خطای موتور یخسازE9
خطای سنسور محیطی ژوکرE11
خطای سنسور اواپراتور ژوکرE12
مشکل عدم سرمادهی به دلیل مسایل الکتریکی(تعویض بردپاور)E13