کد خطاهای ظرفشویی بکو Beko مدل DFN 1000 و DFN 1001 و DFN 1002

عنوان خطاکدخطا
هیتر1
سنسور شفافیت2
مقسم آب3
سنسور دما4
شیربرقی5
عدم آبگیری6
سنسور سطح آب7
آب شمار8
EEPROM9
سرریزجریان10
فیلتر11
خطای بورد12
نقص بورد13
کابل برق14
بورد15