کد خطاهای ظرفشویی بکو Beko مدل DFN 1000 و DFN 1001

عنوان خطاکد خطا
خطای اتصال کواه یا مدارباز شدن سنسوردماE1
خطای مدارباز شدن هیترE2
خطای فعالیت مداوم هیترE3
خطای اتصال کوتاه شدن ترایاک شیرE4
خطای اتصال کوتاه شدن ترایاک پمپ یا مسدودشدن روتور پمپE5
خطای اتصال کوتاه شدن ترایاک موتورE6
خطای سنسور سطح آب(هیدروستات)E7
خطای شیربرقی یا ترایاک شیربرقی یا ترایاک پمپE8
خطای مدارباز شدن ترایاک قفل دربE9
خطای اتصال کوتاه شدن ترایاک قفل دربE10
خطای مدارباز شدن موتور یا تاخوE11
خطای خاتمه برنامه قبل از شستشو به دلیل وجودکفE17
خطای خاتمه برنامه قبل از شستشو به دلیل عدم تعادل بارE18