نمای پشت برد

نمای روی برد

نحوه اتصال سیم های مبدل مالتی بر روی برد جنرال الکتریک